فرهنگ شرکت

ارزشهای اصلی

2

صادقانه
این شرکت همواره به اصول مردم مداری، عملکرد صادقانه، در درجه اول کیفیت و رضایت مشتری پایبند است.
مزیت رقابتی شرکت ما چنین روحیه ای است، ما هر قدم را با نگرش محکم برمی داریم.

نوآوری
نوآوری جوهره فرهنگ تیم ما است.
نوآوری توسعه می آورد، قدرت می آورد،
همه چیز از نوآوری سرچشمه می گیرد.
کارکنان ما در مفاهیم، ​​مکانیسم ها، فناوری و مدیریت نوآوری می کنند.
شرکت ما همیشه فعال است تا با تغییرات استراتژی و محیط سازگار شود و برای فرصت های نوظهور آماده شود.

مسئوليت
مسئولیت پذیری استقامت می دهد.
تیم ما نسبت به مشتریان و جامعه احساس مسئولیت و ماموریت قوی دارد.
قدرت این مسئولیت نامرئی است، اما می توان آن را احساس کرد.
نیروی محرکه توسعه شرکت ما بوده است.

مشارکت
همکاری منبع توسعه است و ایجاد یک موقعیت برد-برد با هم به عنوان یک هدف مهم توسعه شرکت در نظر گرفته می شود.از طریق همکاری مؤثر با حسن نیت، ما به دنبال ادغام منابع و تکمیل یکدیگر هستیم تا متخصصان بتوانند تخصص خود را کامل کنند.

ماموریت

تصویری از ماموریت تجاری

سبد انرژی را بهینه کنید و مسئولیت ایجاد یک آینده پایدار را بر عهده بگیرید.

چشم انداز

arrow-pointing-forward_1134-400

یک راه حل یک مرحله ای برای انرژی پاک ارائه دهید.

میخواهی با ما کار کنی؟