ماژول خورشیدی کوچک

 • MONO-90W و PLOY-90W

  MONO-90W و PLOY-90W

  تعداد در هر پالت: 40

  ابعاد پالت MONO-90W (mm):L697×Wl,110×H988

  وزن خالص MONO-90W در هر پالت: 241.6 کیلوگرم

  MONO-90W وزن ناخالص هر پالت: 291.6 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-90W (mm): L697 × Wl, 110 × Hl,074

  PLOY-90W وزن خالص هر پالت: 266.8 کیلوگرم

  PLOY-90W وزن ناخالص هر پالت: 316.8 کیلوگرم

 • MONO-80W و PLOY-80W

  MONO-80W و PLOY-80W

  تعداد در هر پالت: 40

  ابعاد پالت MONO-80W (mm):L697×Wl,110×H861

  وزن خالص MONO-80W در هر پالت: 204.4 کیلوگرم

  MONO-80W وزن ناخالص هر پالت: 254.4 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-80W (mm): L697 × Wl, 110 × H827

  PLOY-80W وزن خالص هر پالت: 225.6 کیلوگرم

  PLOY-80W وزن ناخالص هر پالت: 275.6 کیلوگرم

 • MONO-60W و PLOY-60W

  MONO-60W و PLOY-60W

  تعداد در هر پالت: 40

  ابعاد پالت MONO-60W (mm):Ll,110×W624×H827

  وزن خالص MONO-60W در هر پالت: 167.6 کیلوگرم

  MONO-60W وزن ناخالص در هر رنگ: 217.6 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-60W (mm): L661 × Wl, 110 × H827

  PLOY-60W وزن خالص هر پالت: 184 کیلوگرم

  PLOY-60W وزن ناخالص در هر رنگ پریده: 234 کیلوگرم

 • MONO-40W و PLOY-40W

  MONO-40W و PLOY-40W

  تعداد در هر پالت: 80

  ابعاد پالت MONO-40W (mm): L697×Wl,110×H928

  وزن خالص MONO-40W در هر پالت: 216 کیلوگرم

  MONO-40W وزن ناخالص هر پالت: 266 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-40W (mm): L697 × Wl, 110 × H998

  PLOY-40W وزن خالص هر پالت: 244 کیلوگرم

  PLOY-40W وزن ناخالص هر پالت: 294 کیلوگرم

 • MONO-50W و PLOY-50W

  MONO-50W و PLOY-50W

  تعداد در هر پالت: 40

  ابعاد پالت MONO-50W (mm): L697×Wl,110×H649

  وزن خالص MONO-50W در هر پالت: 142.8 کیلوگرم

  وزن ناخالص MONO-50W در هر پالت: 192.8 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-50W (mm): L697 × Wl, 110 × H687

  PLOY-50W وزن خالص هر پالت: 156.4 کیلوگرم

  PLOY-50W وزن ناخالص هر پالت: 206.4 کیلوگرم

 • MONO-100W و PLOY-100W

  MONO-100W و PLOY-100W

  تعداد در هر پالت: 40
  ابعاد پالت MONO-100W (mm): L944 × Wl, 110 × H827
  وزن خالص MONO-100W در هر پالت: 266.4 کیلوگرم
  MONO-100W وزن ناخالص هر پالت: 316.4 کیلوگرم
  ابعاد پالت PLOY-100W (mm): Ll,038 × Wl, 110 × H827
  PLOY-100W وزن خالص هر پالت: 294.4 کیلوگرم
  PLOY-100W وزن ناخالص هر پالت: 344.4 کیلوگرم
 • MONO-120W و PLOY-120W

  MONO-120W و PLOY-120W

  تعداد در هر پالت: 35

  ابعاد پالت MONO-120W (mm): Ll,049 × Wl, 150 × H827

  وزن خالص MONO-120W در هر پالت: 312.55 کیلوگرم

  MONO-120W وزن ناخالص هر پالت: 362.55 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-120W (mm): Ll, 150 × Wl, 156 × H827

  PLOY-120W وزن خالص هر پالت: 345.45 کیلوگرم

  PLOY-120W وزن ناخالص هر پالت: 395.45 کیلوگرم

 • MONO-3W و PLOY-3W

  MONO-3W و PLOY-3W

  تعداد در هر پالت: 900

  ابعاد پالت (mm): L860 x W1,062 x H721

  وزن خالص هر پالت: 342 کیلوگرم

  وزن ناخالص هر پالت: 392 کیلوگرم

 • MONO-160W و PLOY-160W

  MONO-160W و PLOY-160W

  تعداد در هر پالت: 35

  ابعاد پالت (mm): L1,150 × W1,366 × H827

  وزن خالص هر پالت: 409.85 کیلوگرم

  وزن ناخالص هر پالت: 459.85 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-160W (mm): Ll, 150 × Wl, 509 × H827

  PLOY-160W وزن خالص هر پالت: 453.95 کیلوگرم

  PLOY-160W وزن ناخالص هر پالت: 503.95 کیلوگرم

 • MONO-6W و PLOY-6W

  MONO-6W و PLOY-6W

  تعداد در هر پالت: 720

  ابعاد پالت MONO-6W (mm):Ll,002×Wl,062×H721

  وزن خالص MONO-6W در هر پالت: 403.2 کیلوگرم

  MONO-6W وزن ناخالص هر پالت: 453.2 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-6W (mm):Ll,162×Wl,062×H721

  PLOY-6W وزن خالص هر پالت: 468 کیلوگرم

  PLOY-6W وزن ناخالص هر پالت: 518 کیلوگرم

 • MONO-12W و PLOY-12W

  MONO-12W و PLOY-12W

  تعداد در هر پالت: 720

  ابعاد پالت (mm): Ll, 434× Wl, 062×H889

  وزن خالص هر پالت: 748.8 کیلوگرم

  وزن ناخالص هر پالت: 798.8 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-12W (mm):Ll,414×Wl,062×Hl,009

  PLOY-12W وزن خالص هر پالت: 871.2 کیلوگرم

  PLOY-12W وزن ناخالص هر پالت: 921.2 کیلوگرم

 • MONO-20W و PLOY-20W

  MONO-20W و PLOY-20W

  MONO-20W مقدار در هر پالت: 360

  ابعاد پالت MONO-20W (mm):Ll,137×Wl,062×H860

  وزن خالص MONO-20W در هر پالت: 576 کیلوگرم

  MONO-20W وزن ناخالص هر پالت: 626 کیلوگرم

  PLOY-20W مقدار در هر پالت: 240

  ابعاد پالت PLOY-20W (mm): L842 × Wl, 062 × H860

  ابعاد پالت PLOY-20W (mm): 424.8 کیلوگرم

  ابعاد پالت PLOY-20W (mm): 474.8 کیلوگرم